پرسش نامه هوش هیجانی: برادبری و گریوز

مطالب دیگر:
🔗دانلود کتاب صوتی شیر سیاه🔗دانلود کتاب صوتی طاعون🔗دانلود کتاب صوتی قصه های مثنوی مولوی🔗جزئیات حصار فلزی محوطه🔗نقشه اتوکد جزئیات نرده کشی محوطه با پایه های مدفون در زمین🔗نقشه اتوکدجزئیات نرده کشی محوطه با پایه های دیوار اجری🔗دانلود کتاب صوتی کوری🔗دانلود کتاب صوتی محاکمه🔗دانلود کتاب صوتی مرد هزار ساله🔗دانلود کتاب صوتی مردی به نام اوه🔗دانلود کتاب صوتی میرا🔗دانلود کتاب صوتی یک عاشقانه آرام🔗دانلود کتاب صوتی صداهایی از چرنوبیل🔗دانلود کتاب صوتی دروغگویی روی مبل🔗نقشه اتوکد جزئیات مونتاژ گابیون🔗فایل فلش تبلت طرح سامسونگ high copy gt-5200🔗دانلود کتاب صوتی بریت ماری اینجا بود🔗دانلود کتاب صوتی زوربای یونانی🔗نقشه های اتوکد مجموعه ورزشی و تفریحی🔗نقشه اتوکد جزئیات شناژ بندی دیوار بلوک سیمانی محوطه
پرسش نامه هوش هیجانی: برادبری و گریوز
پرسش نامه,هوش هیجانی,برادبری و گریوز,خودآگاهی, خودمدیریتی,آگاهی اجتماعی,مدیریت روابط,پسر,دختر,اعتبار,روایی,مهارت,فکر,وضعیت,رفتار,طرز تفکر,ت?
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری– گریوز استفاده شده است. این مقیاس دارای 28 ماده است و دارای 4 خرده مقیاس خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. در هنجاریابی آزمون به دست گنجی، میرهاشمی و ثابت(1385) در یک نمونه 36 نفری بین 2 نوبت اجرا و برای 4 مهارت تشکیل دهنده هوش هیجانی و جمع کل نمرات (هوش هیجانی) به ضرایب اعتبار خودآگاهی (73/0)، خودمدیریتی(87/0)، آگاهی اجتماعی(78/0)، مدیریت روابط(76/0) و هوش هیجانی(90/0) دست یافتند که همه ضرایب به دست آمده در سطح 99/0 معنی دار است. به علاوه، آزمون در گروه 284 نفری (145 پسر و 139 دختر)، به دست همان پژوهشگران فقط یک بار اجرا شده و ضریب اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه های پسران و دختران و کل گروه 88/0 به دست آمده است. همه سؤالات با کل آزمون همبستگی مثبت معنی دار دارند. حذف هیچ یک از سؤالات باعث افزایش چشمگیر اعتبار کل آزمون نمی شود. همه ضرایب به دست آمده در سطح 99/0 معنی دار است. برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار-ان در یک گروه 97 نفری اجرا شده، و ضریب همبستگی بین آن ها 68/0 به دست آمد، و در سطح 01/0معنی دار است. بنابراین، اعتبار و روایی آزمون مورد تأیید است. همچنین برای تعیین این که مجموع پرسش های تشکیل دهنده آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز از چند عامل معنادار اشباع شده است تحلیل عاملی مواد پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز اجرا شد.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

3 صفحه


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود